NKS – Sveriges mesta miljösjukhus

Stockholms läns landsting har höga miljöambitioner. Landstingsfullmäktige har beslutat om ett nytt miljöprogram och Stockholm har visionen att vara Sveriges bästa miljölandsting. Det nya programmet ska säkerställa att landstinget ligger i framkant även i fortsättningen, samt banar väg och inspirerar andra kommuner och landsting i deras miljöarbete.

Landstingets fastigheter ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt och ha höga hållbarhetskrav. De höga ambitionerna har landstinget redan sedan tidigare tagit höjd för.

Bygget av Nya Karolinska Solna har präglats av hög kvalitet avseende klimatpåverkan. Det har varit ytterst viktigt att redan från början vara noggrann med att byggnationen och den färdiga byggnaden ska hålla hög miljöklass. Det var ett av kriterierna som ställdes i samband med upphandlingen av det nya akutsjukhuset som tar emot sin första patient den 20 november. En rad olika smarta lösningar gör det nya akutsjukhuset till

Sedan tidigare var det klart att byggnaderna klarat av kraven för det svenska systemet Miljöbyggnad GULD. Nu har första delen av sjukhuset även certifierats enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED i klassen Gold.

Nya Karolinska Solna är det nionde största hälso- och sjukvårdsprojektet i världen som certifieras enligt det internationella systemet och det första som certifieras för båda systemen.

 

Läs mer på:

http://www.byggkontakt.nu/artikel/klart-med-dubbla-miljocertifieringar-nya-karolinska-solna/

http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/klart-med-dubbla-miljocertifieringar-nya-karolinska-solna-23967

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/10/14/nks-miljofokus-ger-dubbla-kvalitetsmarkningar/

Service och underhåll på nya sjukhuset

Flera medier har rapporterat om kostnader för driften av NKS, som den 1 juni i en första etapp togs i besittning av Karolinska universitetssjukhuset. Det är dock en i stora delar felaktig beskrivning av kostnaderna som har förmedlats.

 

Företrädare för Miljöpartiet och artiklar i SvD hänvisar till siffror som innehåller mer än bara Coors kostnader för service och underhåll. Den inkluderar även SHP:s kostnader för försäkringar och för personal. Att påstå att kostnaden skulle ha stigit jämfört med avtalet stämmer därför inte.

 

Kostnaden för Coors åtaganden ligger enligt avtalet kvar på 350 MSEK per år i dagens penningvärde. Det är den avtalade nivån, som sedan räknas upp med ett index över tid. Det gör också att summan som beräknas för de senare åren är högre än summan de tidigare åren i tidslinjen.

 

Utöver det vanliga underhållet tillkommer i slutet av perioden så kallade Life Cycle Costs, dvs större renoveringsarbeten av exempelvis hissar, eftersom avtalet innebär att ett sjukhus i nyskick ska överlämnas till landstinget 2040.

 

Alla dessa beräkningar som redovisas ryms inom de ursprungliga kostnaderna för OPS-avtalet. Det är alltså inga ”nya beräkningar” som SvD påstår. Inga nya siffror har tillkommit utan det är fortfarande samma uppräkning av vederlaget som när avtalet skrevs 2010. Detta avtal med denna förändring över tid genom indexering av underhållskostnader har alltså såväl S som MP skrivit under tillsammans med ett enigt fullmäktige.

 

Är det inte väldigt dyrt jämfört med vad underhållet kostar i dag?

Den service och det underhåll som ingår i kostnaden för Coor omfattar väsentligt fler delar än dagens underhåll och service på KS och andra sjukhus. Många av de uppgifter som Coor kommer att utföra sköts i dag av sjukhusets egen personal. Det innebär att kostnaden inte kan jämföras rätt av med de av SvD redovisade siffrorna för dagens service. Genom avtalet med Coor frigörs dessutom sjukvårdspersonal som i stället kan ägna tid åt patienter.

 

Går det att häva avtalet och lösgöra driftsavtalet?

SLL har flera avstämningspunkter och kan välja nivåer på servicen enligt det avtal vi har i dag och SLL kan därför göra en mängd justeringar av avtalet. Framförallt måste man veta vilka siffror man ska utgå från när en sådan bedömning görs. Ett avtal kan alltid hävas, men det är förenat med kostnader.

 

Stämmer det att ingen konkurrens fanns när avtalet tecknades?

Den upphandling som gjordes innefattade både service och byggnation av NKS, just för att underhållsperspektivet och servicetänkande skulle finnas med redan i byggplaneringen. Den upphandlingen gjordes i full öppenhet med möjlighet för fler anbudsgivare, även om det till slut bara fanns en anbudsgivare kvar.

NKS-projektet välskött enligt extern utredning

Den 1 september 2015 beslutade Landstingsstyrelsen att genomföra en extern utvärdering av NKS. Utvärderingen har genomförts av konsultbolaget WSP. I måndags presenterades rapporten. Uppdraget har varit att granska hur väl parterna har fullgjort sina åtaganden i förhållande till avtalet som slöts 2010 samt hur kostnadskontrollen har skötts.

WSP konstaterar att NKS-projektet, som är ett av landets största byggprojekt, på det stora hela är mycket välskött, men pekar på vissa brister i en del administrativa rutiner. Det är bra att WSP har upptäckt dessa så att vi kan nu kan åtgärda dem och dra lärdom inför kommande projekt. Man är också kritisk till tidplanen för beställning av medicinteknisk utrustning. Helt klart har det ställt till en del bekymmer i byggprojektet, men samtidigt är det viktigt att vi kan utrusta det nya sjukhuset med den allra senaste och modernaste utrustningen. Inför kommande byggfaser får vi se över hur vi bäst hanterar detta.

Rapporten visar också att kostnaderna i OPS-avtalet inte har ändrats. När utvärderingen sammanställer utbetalningar för byggnation, utrustning, tilläggsavtal, finansiering och drift av sjukhuset fram till år 2040 summerar det till cirka 61 miljarder kronor. Betalningar och redovisning har lyfts fram som punkter där avtalet fungerat väl. Landstinget har en möjlighet enligt avtalet att refinansiera projektet. För närvarande pågår ett arbete med att förbereda för sådana förhandlingar.

Tidplanen för byggnationen har förändrats en aning på grund av ett antal tilläggsbeställningar men följer de avtal som landstinget har tecknat med projektbolaget. Den första delen av Nya Karolinska Solna överlämnas i juni och efter inflyttning av verksamheter kommer den första patienten att få vård i november på det nya högspecialiserade sjukhuset.

Hela rapporten finns att läsa på landstingets hemsida:

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/05/Extern-utvardering-av-NKS-klar/